Aktuellt och insikter

Customer Data Platform (CDP) – Så får ni ut maximalt ur er kunddata

Stefan Norberg

1. Inledning: Vad är en CDP och varför bör företag överväga att investera i en?

 

 

En Customer Data Platform (CDP) är ett verktyg som gör att företag kan samla in, lagra och analysera kunddata från flera källor på ett ställe. Det hjälper företag att bättre förstå sina kunder och fatta mer välgrundade beslut. Genom att använda CDP:er kan företag få insikter i sina kunders preferenser och beteenden som kan användas för att skapa mer relevanta upplevelser för dem. Dessutom möjliggör CDP:er företag att anpassa sina marknadsföringsinsatser och leverera rätt budskap vid rätt tidpunkt. Att investera i en CDP kan hjälpa företag att öka försäljningen, minska kostnaderna, förbättra kundlojaliteten och bygga bättre relationer med sina kunder.

 

 

2. Hur CDP:er kan hjälpa företag att utnyttja sina data för att förbättra sin beslutsfattandeprocess

 

 

Företag har idag tillgång till mer data än någonsin tidigare. Men för att få ut det mesta av det måste de kunna förstå och analysera det på ett effektivt sätt. Det är här CDP kommer in i bilden. CDP:er tillåter företag att samla in, lagra och organisera kunddata från flera källor till en enda plattform. Denna enhetliga syn på kunddata kan sedan användas av marknadsförare och beslutsfattare för att få insikter som kan hjälpa dem att optimera sina marknadsföringskampanjer och förbättra sin beslutsprocess.

CDP:er gör det möjligt för företag att utnyttja sin data på sätt som inte var möjliga tidigare. Med CDP:er kan företag enkelt få tillgång till kundinformation från olika källor, segmentera kunder baserat på deras preferenser och beteenden och använda prediktiv analys för bättre inriktning på kunder. Dessutom ger CDP också en bättre förståelse för kundresan vilket kan hjälpa företag att skapa mer personliga upplevelser för sina kunder.

 

 

3. Förstå värdet av kunddata och hur det kan hjälpa till med riktade marknadsföringskampanjer

 

 

Kunddata är en av de mest värdefulla tillgångarna för alla företag. Det ger en mängd insikter om kunders beteende, preferenser och köpmönster som kan användas för att skapa riktade marknadsföringskampanjer. Med prediktiv analys och programvara för prediktiv modellering kan företag få djupare insikter i kunddata och använda dem för att öka kundernas engagemang och öka försäljningen. Genom att förstå värdet av kunddata kan företag utveckla effektiva strategier för att skaffa och analysera data som hjälper dem att skapa mer framgångsrika kampanjer.

Jag bad min nya kollega Chat GPT att ge fem exempel på hur företag använder CDP:

1. Personalizing customer experiences: Companies use CDPs to collect and consolidate customer data from multiple sources, such as website interactions, email campaigns, social media, and purchase history, and create a single view of the customer. This enables companies to personalize the customer experience by delivering relevant content, offers, and recommendations based on individual preferences, behaviors, and interests.

2. Improving customer segmentation: CDPs allow companies to segment their customers based on various attributes, such as demographic data, transactional history, engagement patterns, and product preferences. This helps companies to identify high-value customers, understand their needs, and create targeted marketing campaigns to reach them effectively.

3. Enhancing customer engagement: Companies use CDPs to build a comprehensive customer profile that includes information on their preferences, behaviors, and communication channels. This enables companies to engage with customers in a more meaningful way by delivering timely and personalized messages across multiple channels, such as email, social media, and mobile apps.

4. Optimizing marketing campaigns: CDPs provide companies with a holistic view of their customers, allowing them to optimize marketing campaigns based on customer data insights. Companies can analyze the effectiveness of marketing campaigns, identify areas for improvement, and adjust their strategies to achieve better results.

5. Improving product development: CDPs enable companies to gather customer feedback and insights from various channels, such as social media, surveys, and customer support interactions. This helps companies to understand customer needs, preferences, and pain points, which can be used to inform product development decisions and improve the overall customer experience.

 

 

4. Hur implementeras en CDP-plattform i din organisation på bästa sätt?

 

 

Att implementera en Customer Data Platform (CDP) i din organisation kan vara en skrämmande uppgift. Det kräver noggrann planering för att säkerställa att CDP är ordentligt integrerad med den befintliga digitala marknadsföringsplattformens arkitektur och datastack. En framgångsrik implementering av CDP kommer att göra det möjligt för organisationer att bättre förstå sina kunder och fatta mer välgrundade beslut.

Jag frågade min nya kollega Chat GPT om hjälp med att lista vad man bör tänka på när man implementerar en CDP:

Identify the goals and objectives: The company should define the goals and objectives they want to achieve with a CDP. This will help in selecting the right CDP platform and setting up the right metrics to measure the success of the implementation.

Understand the data sources: The company should evaluate the various data sources that they will be integrating with the CDP, including CRM systems, web analytics, social media, and other third-party tools. This will help in identifying the data gaps and determine the necessary data cleansing and transformation requirements.

Ensure data privacy and security: The company should ensure that customer data is collected, stored, and used in compliance with relevant data privacy and security regulations. This includes ensuring that the CDP platform provides adequate data protection features, such as encryption, data access controls, and auditing.

Develop a data governance strategy: The company should develop a data governance strategy that outlines how the customer data will be managed and maintained. This includes defining the data quality standards, data ownership, and data retention policies.

Implement a data integration plan: The company should have a data integration plan that outlines how the data will be ingested and integrated with the CDP platform. This includes defining the data mapping and transformation rules, setting up data connectors, and testing the data integration process.

Create a customer segmentation plan: The company should define the customer segmentation strategy, which includes defining the customer segments and the criteria used to classify customers. This will help in creating personalized customer experiences and targeted marketing campaigns.

Develop a team with the right skills: The company should ensure that the team responsible for implementing and managing the CDP platform has the right skills, including data analysis, data engineering, and data governance. This will ensure the successful implementation and ongoing management of the CDP platform.

 

 

5. Vilka är de vanligatse CDP:erna?

 

 

Det finns en mängd CDPer på marknaden. Exakt var gränsen går mellan CDP, Data warehouse, CRM etc, är även ibland svår att dra. Till exempel kan ett avancerat CRM-system som SalesForce användas i delvis samma syfte som en CDP även om det inte är en renodlad fristående CDP.

Forbes har i en artikel listat de (enligt dem själva) sju främsta CDP:

Segment: Best Overall for Real-Time Personalized Customer Journeys

 

Emarsys: Best for Automated Omnichannel Customer Engagement

 

Optimove: Best for Predictive Segmentation

 

FirstHive: Best for Manufacturers

 

Lytics: Best for Expanding Advertising Reach

 

BlueConic: Best for International Data Privacy Management

 

ActionIQ: Best for Competitive Customer Experience Management